Công văn số 1521/UBND-YT ngày 25/6/2021 của UBND huyện, Về việc tiếp tục duy trì, thực hiện một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

     (Chi tiết tại file đính kèm)

1521-CVUB-2021_signed .pdf