Lĩnh vực PTNN

Hoạt động làm quen với văn học

Thơ "Cô giáo của em" ( Chu Huy)

Lĩnh vực PTNN

Hoạt động làm quen với văn học

Thơ "Cô giáo của em" ( Chu Huy)

Lớp 4 tuổi B1

Giáo viên thực hiện: Triệu Thị Thỏa

Chức vụ: Tổ trưởng CM khối MG