Hoạt động KPKH

Nhận biết và phòng tránh một số đồ vật, đồ dùng nguy hiểm

Lĩnh vực PTNT

Hoạt động KPKH: Nhận biết và phòng tránh một số đồ vật, đồ dùng gây nguy hiểm

Lớp: 5 tuổi A1

Giáo viên thực hiện: Bàn Thị Bình