Lĩnh vực PTTCKNXH

Giáo dục trẻ KN đánh răng

Giáo viên hướng dẫn: Triệu Thị Thỏa

Lớp 4 tuổi B1

Lĩnh vực PTTCKNXH

Giáo dục trẻ KN đánh răng

Giáo viên hướng dẫn: Triệu Thị Thỏa

Lớp 4 tuổi B1