Hoạt động làm quen với chữ viết

Đề tài Ôn tập nhóm chữ u -ư, e-ê

Hoạt động làm quen với chữ viết

Ôn tập nhóm chữ u- ư; e- ê

Lớp 5 tuổi A1

Giáo viên hướng dẫn: Bàn Thị Bình