Hoạt động làm quen với toán: Tách- Gộp trong phạm vi 8

Hoạt động LQVT: Tách- Gộp trong phạm vi 8

Khối lớp 5 tuổi

Giáo viên: Bàn Thị Bình (TPCM)