Lĩnh vực phát triển nhận thức

Hoạt động làm quen với toán: Tách- Gộp nhóm đối tượng trong phạm vi 9

Lĩnh vực phát triển nhận thức

Hoạt động làm quen với toán: Tách- Gộp nhóm đối tượng trong phạm vi 9

Lớp: 5 tuổi A1

Giáo viên thực hiện: Lý Thu Loan