Lĩnh vực PTNT

Hoạt động LQVT : Đếm đến 7, nhận biết nhóm có 7 đối tượng, nhận biết chữ số 7

Lớp 5 tuổi A1

Giáo viên hướng dẫn: Bàn Thị Bình