Hoạt động làm quen với chữ viết

Lớp 5 tuổi A1

Làm quen với chữ cái U, Ư

Lớp: 5 tuổi A1

GV hướng dẫn: Bàn Thị Bình- TPCM