Lĩnh vực phát triển nhận thức

Hoạt động khám phá: Tìm hiểu về ngày 20/11

Lĩnh vực phát triển nhận thức

Hoạt động khám phá: Tìm hiểu về ngày 20/11

Lớp: 4 tuổi B1

Giáo viên thực hiện: Triệu Thị Thỏa

Chức vụ: Tổ trưởng CM khối MG