Lĩnh vực PTTM

Hoạt động âm nhạc

Nghe hát "Niềm vui gia đình" (Hoàng Vân)

Lĩnh vực PTTM

Hoạt động âm nhạc

Nghe hát "Niềm vui gia đình" (Hoàng Vân)

Lớp: 4 tuổi B1

Giáo viên hướng dẫn: Triệu Thị Thủy