Công văn Số 1015 /PGDĐT ngày 24 tháng 9 năm 2021 của Phòng GD&ĐT huyện Ba Vì, V/v thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền pháp luật về phòng, chống COVID-19 trên địa bàn huyện.

    (Chi tiết tại file đính kèm)

1015.thuchiendotcaodiemtuyentruyenphapluatvephongfchongdichCovid-19.pdf