Thông báo kết luận số 118-TBKL/HU ngày 13 tháng 8 năm 2021 của BTVHU về tăng cường các biện pháp cấp bách PCD COVID -19 trên địa bàn huyện.

       (Chi tiết tại file đính kèm)

TBKL số 118 của BTVHU về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch.signed.pdf