Kế hoạch số 1071/KH-GDĐT ngày 12/10/2021 của Phòng GD&ĐT, kế hoạch tổ chức phong trào thi đua đặc biệt phòng chống dịch Covid 19.

(Chi tiết tại file đính kèm)

1071_KH thi đua PC đại dịch Covid 19.pdf