Thực hiện Kế hoạch số 99/KH-PGD&ĐT ngày 13/02/2020 của Phòng Giáo dục và Đào Huyện Ba Vì về Kế hoạch phổ biến sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) cho cán bộ, giáo viên nhân viên; Trường MN Ba Vì xây dựng kế hoạch như sau:

(Chi tiết tại file đính kèm)

KH phổ biến SKKN cấp trường năm học 2019-2020.doc