Kế hoạch liên ngành số 281/KHLN/YT-GD&ĐT ngày 28 tháng 10 năm 2021, kế hoạch liên ngành thực hiện công tác YTTH năm học 2021-2022.

   (Chi tiết tại file đính kèm)

Kế hoạch LN số 281 thực hiện công tác Y tế trường học năm học 2021-2022.pdf