Công văn số 1092/PGDĐT ngày 18 tháng 10 năm 2021 V/v thực hiện công tác phòng, chống dịch trong tình hình mới.

(Chi tiết tại file đính kèm)

1092PGD thuchiencongtac PCD COVID-19 trongtinhhinmoi.pdf