Công văn số 1278/ UBND-YT ngày 02/6/2021 V/v mở rộng đối tượng khai báo y tế, rà soát, quản lý, xét nghiệm cho người đi về từ các vùng dịch có diễn biến phức tạp.

      (Chi tiết tại file đính kèm)

1278-CVUB-2021_signed.pdf