Công văn số 1208/UBND-TP, ngày 02/6/2021 V/v tổ chức hưởng ứng Ngày pháp luật.

     (Chi tiết tại file đính kèm)

1208-CVUB-2021_signed.pdf