Lĩnh vực phát triển nhận thức

Hoạt động khám phá khoa học

Đề tài: Tìm hiểu một số loài chim

Giáo viên thực hiện: Bàn Thị Bình