Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ

Hoạt động tạo hình

Đề tài: Vẽ người thân trong gia đình