Lĩnh vực phát triển nhận thức

Hoạt động làm quen chữ viết

Đề tài:Trò chơi chữ cái i, t, c,b, d,đ

Đề tài:Trò chơi chữ cái i, t, c,b, d,đ

Giáo viên: Lý Thu Loan