Phòng GD&ĐT huyện Ba Vì xây dựng Kế hoạch thi đua khen thưởng năm 2020 như sau:

(Chi tiết tại file đính kèm)

55_KH_CongTacThiDua-T1-2020.pdf