Kế hoạch số 68/KH -PGĐT ngày 14 tháng 1 năm 2021 của PGD&ĐT huyện Ba Vì thực hiện phong trào Tết trồng cây năm 2021.

(Chi tiết tại file đính kèm)

1.KH Tết trồng cây.pdf