Phần mềm tuyển sinh Esam đã tạm dừng hoạt động từ ngày 12/07/2020, thay thế cho phần mềm Esam là trang web:

 https://giaoducdientuv2.hanoi.gov.vn/#so-diem 

Với ưu điểm sử dụng trên nền tảng website không cần cài đặt, thao tác nhanh và đặc biệt mọi dữ liệu cũ từ phần mềm Esam được chuyển toàn bộ sang website giáo dục điện tử. Dưới đây là hướng dẫn sử dụng tuyển sinh trực tuyến tại website: https://giaoducdientuv2.hanoi.gov.vn/#so-diem 

1. Click vào đây để xem hướng dẫn dành cho cấp Phòng.

2. Click vào đây để xem hướng dẫn dành cho nhà trường.

3. Click vào đây để xem hướng dẫn dành cho phụ huynh.