Hướng dẫn số 2667 của Sở nội vụ ngày 01 tháng 11 năm 2019 (Chi tiết tại file đính kèm)

snv-2667-2019.HD quy trình xét tuyển.pdf