PGD đính chính lại thời gian khai mạc hội thi giáo viên dạy giỏi năm học 2019-2020 như sau:

 (Thông báo chi tiết tại file đính kèm)

873_GM_Khai mc GVDG, Ngay PL.pdf