Tổ chức triển khai chuyên đề phát triển thẩm mỹ tại trường

TRIỂN KHAI CHUYÊN ĐỀ PHÁT TRIỂN THẨM MỸ TẠI TRƯỜNG

Thực hiện theo sự chỉ đạo của PGD&ĐT huyện Ba Vì đã tổ chức chuyên đề PTTM tại trường MN Bò Đồng Cỏ và trường MN Châu Minh đẻ các trường MN trong toàn huyện học tập.

Theo sự chỉ đạo của PGD Huyện Ba Vì, trường MN Ba Vì đã học tập và triển khai tại trường MN Ba Vì vào ngày 19/06/2020 ở các nhóm lớp 5 tuổi để giáo viên toàn trường được học tập và nâng cao kinh nghi

                                                

Hình ảnh cô và trẻ với hoạt động dạy vận động bài cô giáo miền xuôi

    

Hình ảnh cô trò với hoạt động nghe hát bài tình em cô giáo mầm non

Hình ảnh hoạt động Day hát cô giáo miền xuôi

Hình ảnh hoạt động biểu diễn văn nghệ

Qua các hoạt động chuyên đề giáo viên trường mầm non ba vì đã học tập được những kinh nghiệm đẻ áp dụng vào các hoạt động tạo hình và hoạt động âm nhạc