Công văn số 6666/BYT-MT ngày 16 tháng 8 năm 2021 V/v hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan, đơn vị.

   (Chi tiết tại file đính kèm)

  Công văn 6666 hướng dẫn phòng chống COVID-19 tại cơ quan, đơn vị .pdf

  Công văn số 899/PGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2021 V/v tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

  (Chi tiết tại file đính kèm)

Tieptucthuchiennghiemcacquydinhtrong thoi gian giãn cách.pdf