“Sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học” tài liệu này cung cấp các nội dung cơ bản nhất, ngắn gọn, cập nhật liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong trường học trên cơ sở các hướng dân chung của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục Đào tạo và Tổ chức Y tế Thế giới.
(Chi tiết tại file đính kèm)

02 Sổ tay đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 trong trường học. .pdf