Kế hoạch xây dựng trường học hạnh phúc, lớp học hạnh phúc, gắn với xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm năm học 2020-2021

KẾ HOẠCH

Xây dựng trường học, lớp học hạnh phúc gắn với xây dựng 

môi trường lấy trẻ làm trung tâm -Năm học 2020-2021

Căn cứ Công văn 3065/SGDĐT-GDMN ngày 21 tháng 9 năm 2020 về  hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 của Sở GD&ĐT Hà Nội;

 Căn cứ hướng dẫn số 3099/ SGDĐT-GDMN  ngày 21 tháng 9 năm 2020 về việc hướng dẫn thực hiện quy chế chuyên môn Cấp học mầm non năm học 2020- 2021 của Sở GD&ĐT Hà Nội;

Căn cứ vào kế hoạch số 631/KH-GD&ĐT- MN ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Phòng GD&ĐT về việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học 2020- 2021;

Căn cứ hướng dẫn số 638/KH-PGD&ĐT- GDMN ngày 21/09/2020 của phòng Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện quy chế chuyên môn cấp học  mầm non năm học 2020 - 2021;

Căn cứ kế hoạch số: 49/KH-MNBV ngày 10/09/2019 của Trường MN Ba Vì về thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021;

Căn cứ các tiêu chí xây dựng trường học, lớp học hạnh phúc (Công văn số 3065/SGDĐT-GDMN ngày 21/9/2020 của Sở GDĐT Hà Nội)

Căn cứ điều kiện thực tế của nhà trường, trường mầm non Ba Vì xây dựng kế hoạch “Xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm, trường học,lớp học hạnh phúc năm học 2020-2021” như sau:

/upload/21699/fck/files/pdf-MNBA VÌ-KH XD TRƯỜNG HỌC HẠNH PHÚC GẮN VỚI MT LẤY TRẺ LÀM TT-converted (1).pdf