Thực hiện KH kiểm tra toàn diện GV học kỳ I năm học 2019-2020, BGH đã tiến hành kiểm tra 03 giáo viên là: Bàn Thị Bình, Lý Thị Bich Hồng, Nguyễn Thị Giang. Kết quả các GV xếp loại tốt, một vài hình ảnh tại đợt kiểm tra: