LĐLĐ huyện Ba Vì triển khai CĐCS thực hiện nội dung khen thưởng "Sáng tạo Thủ đô" năm 2020.

(Chi tiết tại file đính kèm)

khen thưởng Sáng tạo Thủ đô 2020.pdf