• Lý Thị Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UV BCH Công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0969216988
  • Email:
   lythidungbvhn@gmail.com
 • Triệu Thị Mừng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UV BCH Công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0376829460
  • Email:
   trieuthimung1979@gmail.com
 • Triệu Thị Thơm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0388036971
  • Email:
   trieuthom1980@gmail.com